Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bundy Academy ansökan – ”Lilla priset” 2024

Bundy Academy välkomnar ansökningar avseende forskningsbidrag inom kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar.

Du skall vara en yngre postdoc och läkare och ha disputerat vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet inom de senaste 8 åren. Du kan även ha disputerat vid annat universitet, men nu vara verksam vid Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus.

Din forskning skall ha en klinisk inriktning inom ämnesområdena ovan. Din forskning skall utgöra dubbelblindstudier, den kan även bygga på Registerstudier och interventionsstudier. Prissumman är för närvarande SEK 500 000 inom varje specialitet. Prissumman kan komma att delas i två delar om jämbördiga sökanden finns.

Syftet på sikt är att Du förhoppningsvis skall bygga upp en egen forskningsverksamhet för att i framtiden utvecklas till en självständig forskningsledare.

Vad du kan använda bidraget till

Bidraget kan användas till kostnader för forskning, så som:

  • Inköp av utensilier, som behövs i forskningen.
  • Undersökningar såsom laboratorie-, MRI-, CT-, ECHO-undersökningar etc.
  • Anlitande av annan expertis, exempelvis statistiker.
  • Kostnader för forskningspublikationer, kopplade till projektet.

Prispengarna kan inte användas till:

  • Kongressresor.
  • Lönekostnader betalas ej.

Ansökan

Ansökan skrivs på engelska. Det skall finnas ett godkännande från etikprövningsnämnden, vilken skall bifogas, alternativ en färdig ansökan till etikprövningsmyndigheten som förväntas bli godkänd senast den 23 februari 2024 (den behöver inte översättas till engelska). 

Skicka ansökan digitalt till ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se samt skicka det signerade originalet per post till Ella Berg BMC Kansli M hämtställe 66. 

Typsnitt som skall användas är Times New Roman 12pkt. Din mentor/handledare måste skriva på ansökan, annars kommer den ej att bedömas.

Ansökningshandlingarna kan laddas ner här:

Ansökningsblankett: Lilla priset 2024 (Word, 561 KB)

Ansökningshandlingarna skall dels skickas elektroniskt till ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se, samt det signerade originalet skickas per post till Ella Berg BMC Kansli M hämtställe 66. 

Ansökan skall vara inskickad senast den 26 februari kl. 12:00.

Prisutdelning, med efterföljande middag på kvällen, sker den 21 maj 2024.

Så bedöms din ansökan 

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Bundy Academy (BA) fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan bedöms av stiftelsens styrelse där ledamöterna är svenska och internationella bedömare, där samtliga är/har varit aktiva forskare. Beträffande bedömningen följer Vetenskapsrådets riktlinjer.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna görs med hjälp av tre baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. 

Projektets vetenskapliga kvalitet har störst betydelse vid bedömningen av projektet. De ansökningar som sållas bort får efter beslut enbart ett sammanfattande betyg och ett standardiserat yttrande. 

Övriga ansökningar får ett individuellt yttrande som återspeglar beredningsgruppens diskussion och samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Sammanfattande betyg

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattande betyg på en femgradig betygsskala som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Kontakt för ansökningshandlingar

Ella Berg, ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se, telefon 046-222 30 18, Medicinska fakultetens kansli.

Riktlinjer, utbetalning och redovisning med mera

Bundy Academy kan ompröva och ändra sitt beslut om forskningsstöd samt dra in beviljade medel vid ex. upprepade brott mot dessa anvisningar eller andra villkor som gäller för forskningsstödet.

Vid fall av oriktig, vilseledande information i ansökan, vetenskaplig oredlighet, brott mot lag, för-ordning föreskrift eller etiska tillstånd etc. kan BA styrelse besluta att sökande är olämplig som mot-tagare av medel och BA kan ompröva och ändra sitt beslut om ytterligare medel eller helt dra in medel/belopp.

Överklagande 

BA är en enskild organisation. Beslut av BA:s styrelse kan inte överklagas.

Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel förvaltas av Lunds universitets Sektion för Ekonomi och Finans (SE&F). Vid överföring från Lunds universitets SE&F skall för alla endera en aktivitet på kostnadsstället på mentorns konto eller ett nytt konto öppnas med i ansvarig sökandes namn. Detta för att underlätta den årliga uppföljningen av kontot.  Efter att 2 år har gått skrivs en mer utförlig tvåårsrapport. Emellertid önskar BA en kort redovisning efter 1 år för att veta hur det går med Din forskning. Den förstnämnda inskickas den 15 augusti dvs efter drygt ett år efter att pengarna har betalats ut, samt efter 2 år den 1 juni och (15 oktober om pengar fortfarande finns kvar dvs ca 21/2 år), efter att priset har mottagits. Rekvisition beställs från Ella Berg, ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se.

Dispositionstid

För Lilla BA priset, vilket gäller i 2 år, kan ytterligare halvår tillåtas innan pengarna vara förbrukade. Pengar som inte utnyttjats under denna tid återgår utan föregående avisering till BA:s konto å Lunds universitet SE&F.
När ett projekt har avslutats skall oförbrukade medel redovisas senast vid dispositionstidens utgång och återbetalas till BA:s konto Lunds universitet SE&F.

Årsrapport

Den 15 augusti (året efter) och 1 juni (2 år efter) skall en elektronisk årsrapport skickas till Ella Berg, ella [dot] berg [at] med [dot] lu [dot] se. Avsaknad av eller för sent inkommen rapport leder till att kontakt tas med mentor. Årsrapporten skall innehålla information om hur projektet har utvecklats (1/2 sida) en ekonomisk information på kontot samt en publikationslista över vad som har publicerats och har relevans för projektet. Här skall även framgå vilken publikation som mottagaren anser vara det mest betydelsefulla arbetet under det gångna året. Publikationen skall ge alla namn på författarna, titel, tidskriftens namn, volym, sidor och impact factor.

Angivande av ekonomiskt stöd från Bundy Academy

Vid publicering eller annan presentation av forskningsresultat skall det framgå att stöd har erhållits från Bundy Academy, Lunds universitet.