Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Befolkningsstudier

Stora biobanker och datasamlingar som innehåller uppgifter om hälsa och sjukdomar i befolkningen är en ovärderlig källa till kunskap. Nedan finns några av de befolkningsstudier som genomförts eller pågår hos oss:

ANDIS
Alla Nya Diabetiker I Skåne, är den första heltäckande kartläggningen av diabetessjukdomar i en större befolkningsgrupp som någonsin gjorts. Målsättningen är att registrera alla nya fall av diabetes i Skåne. Genom att göra det hoppas man på att bättre kunna diagnostisera och behandla olika typer av diabetes. Projektet startade 2008.

Biobank för individer med prostatacancer
Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007. Till studien finns en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter.

Biobank för individer med prostatacancer (Svensk nationell datatjänst)

DIAPRIME
I studien undersöks hur metabola faktorer under graviditeten påverkar fostrets utveckling. Kvinnorna i studien är i åldern 20-40 år. Deltagarna genomför minst tre besök under själva graviditeten och ett besök efter förlossningen. Vid varje besök tas blodprov. Under studiens gång görs även andra undersökningar, inklusive kontinuerlig mätning av B-glukos och fysisk aktivitet. DIAPRIME genomförs i samarbete med Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus (SUS).

DiPiS
Diabetes Prediktion i Skåne, påbörjades 2000-2004 med en urvalsdel av 46 000 nyfödda barn i Skåne. Totalt påbörjade nära 5 000 barn en longitudinell undersökning med årliga kontroller av autoantikroppar mot pankreasöarnas betaceller. Barn som utvecklar en eller flera ö-cellsautoantikroppar följs med betacellsfunktionstest för att förhindra allvarligt insjuknande i typ 1-diabetes.

DiPiS (TEDDY-studiens webbplats)

ENABLE-AGE
Inom ramen för detta europeiska projekt studerades 1 918 mycket gamla ensamboende personer i ordinärt boende i fem länder, varav 397 (80-89 år) i Sverige. Projektets syfte var att undersöka objektiva egenskaper i äldres boende, fånga äldres egna upplevelser av hemmet, samt att analysera hur dessa faktorer samverkar med olika aspekter av hälsa. Datainsamling för det svenska urvalet skedde i fyra omgångar under åren 2002-2011.

EpiHealth
Syftet är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer. Exempel är hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, demens, depressioner, lungsjukdomar, diabetes, fetma, smärttillstånd i leder och skelett, samt även funktionsnedsättningar och livskvalitet. I studien ingår cirka 25 000 invånare i Sverige som är mellan 45 och 75 år.

EpiHealth:s webbplats

Gott Åldrande i Skåne (GÅS)
Startade 2001 och är ett av fyra delprojekt i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Inbjudan att delta i projektet sker genom ett slumpurval av personer i åldrar från 60 till 93 år i fem kommuner.

Avsikten är att:

  • få svar på hur framtida behov av vård och omsorg kommer att se ut
  • få ökad kunskap om vilken betydelse omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för äldres hälsa och välbefinnande
  • identifiera riskfaktorer för sjukdom
  • kunna relatera äldres behov i förhållande till vård och omsorgsinsatser

Webbplats för Gott Åldrande i Skåne (GÅS)

Malmö Förebyggande Medicin (MFM)
Fokus på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, dold alkoholism samt lungbesvär. Studien engarerade totalt ca 33 000 kvinnor och män under perioden 1974-1991. Ca 18 000 av dessa deltog i en återundersökning åren 2002 -2006.

Webbplats för Malmö Förebyggande Medicin (MFM)

Malmö Kost Cancer (MKC)
Startade 1991 på initiativ av AFA Försäkring och Cancerfonden. Det primära målet har varit att undersöka sambandet mellan kosten och efterföljande cancerrisk. Ca 28 000 kvinnor och män deltog under åren 1991-1996. 2007-2012 genomfördes en återundersökning med bl.a. kardiovaskulärt fokus som omfattade drygt 3 700 individer.

Webbplats för Malmö Kost Cancer (MKC)

Malmö Offspring Study (MOS)
Barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer har inbjudits att delta. Syftet är att följa hur sjukdomar ansamlas inom en och samma familj, både genom inverkan av genetiskt arv och livsstilsfaktorer. I MOS inbjuds barn och barnbarn till totalt ca 6 000 deltagare i Malmö Kost Cancer.

Webbplats för Malmö Offspring Study

MISS-kohorten
Startade 1990 och omfattar 40 000 kvinnor mellan 26 och 65 år i Skåne slumpvis utvalda för att delta i en intervju angående riskfaktorer för malignt melanom och bröstcancer. 29 508 (ca 74 procent) av de tillfrågade kvinnorna valde att delta. Ingen av kvinnorna hade tidigare drabbats av cancer. Intervjuerna utfördes mellan år 1990 och 1992. Kohorten intervjuades en ytterligare gång år 2000 och även år 2011. Under åren 2011 till 2013 samlades även DNA in från kohorten genom saliv.

MISS-kohorten (Svensk nationell datatjänst)

Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer
Kohorten består av 1800 kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren, och för ca 30-40 procent av individerna finns det tumörprov. Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts.

Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer (Svensk nationell datatjänst)

SCAPIS
Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, syftar till att identifiera tidiga markörer för sjukdom inom hjärta, kärl och lungor. Studien omfattar flera platser i landet och delstudien i Malmö pågick 2014-2018. 5 000 Malmöbor deltog i en omfattande hälsoundersökning med bl.a. skiktröntgen av hjärtat. Totalt omfattar studien 30 000 personer i Sverige. Huvudfinansiär är Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS webbplats

TEDDY
The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes.  I Sverige är Skåne upptagningsområde. En urvalsstudie genomfördes 2004-2010 och omfattade drygt 48 000 nyfödda barn. I en pågående uppföljningsstudie följs ca 2 500 TEDDY-barn fram till 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).

TEDDYs webbplats

TrialNet-Skåne
Ingår i ett internationellt nätverk av forskare som arbetar för att förebygga, fördröja och motverka utveckling av typ 1 diabetes. Ett 15-tal kliniska centrum på olika platser i världen med filialer deltar i studien med målet att årligen rekrytera totalt 15 000 – 20 000 deltagare.

TrialNet (webbplats för Lunds universitets diabetescentrum)

SME

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME) är en katalog med beskrivningar av flera av de epidemiologiska studier som samlats in i Lunds universitets eller Region Skånes regi. 

Skånes Metadatabas för Epidemiologi