Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagningsprocess

Är jag behörig att söka till forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten och hur går antagningsprocessen till?

Här kan du läsa mer om antagningen. Vägen från det att du börjat fundera på doktorandstudier och vad som sedan behövs för att du ska kunna ansöka och börja studera.

Antagning till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten sker löpande under året och den sker i ett antal steg. Först ska krav på finansiering och behörighet uppfyllas. Därefter ska ansökningshandlingar skickas in och beslut fattas om antagning. Ansökningsprocessen till forskarutbildningen ser även lite olika ut beroende på hur utbildningen finansieras.

De olika stegen i antagningsprocessen

Handledning och finansiering

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå måste handledning och studiefinansiering för hela utbildningen vara klarlagd redan i samband med antagningen.  Det behövs för att säkerställa att utbildningen kan avslutas efter fyra års heltidsstudier eller åtta års halvtidsstudier. 

Därför ska - innan antagning sker - en handledare (forskare) föreslå ett forskarutbildningsprojekt.  Vilka andra handledare som ska vara delaktiga i utbildningen ska beskrivas samt hur projektet ska finansieras. Forskarutbildningsprojektet måste godkännas av fakulteten innan processen går vidare med antagning. 

En forskarutbildning kan finansieras antingen:

  • Genom en anställning som doktorand.
  • Genom en annan anställning till exempel inom sjukvården eller industrin.
  • I enstaka fall genom ett externt stipendium.

Doktorandanställning

I de fall en forskarutbildning ska finansieras med en doktorandanställning, ska forskarutbildningsprojektet lysas ut i form av en anställning.  

Annan finansiering genom anställning eller externt stipendium

I de fall du arbetar inom till exempel sjukvården och planerar att bedriva din forskarutbildning på deltid parallellt med ditt arbete tar du kontakt med en presumtiv handledare. Du ska då kontrollera om det finns möjligheter att utföra en forskarutbildning i deras forskargrupp. Projektet måste i vanlig ordning godkännas innan antagning. 

Samma sak gäller om du har fått beviljat ett externt stipendium från ditt hemland för forskarutbildningsstudier. Det finns en rad krav gällande godkännande av externa stipendier som finansiering av forskarutbildningen. Du kan läsa mer om dessa krav på följande sida:

Externa stipendier

Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från annan person eller egen förmögenhet. 

För att gå vidare med antagningen så är det viktigt att veta om du uppfyller behörighetskraven för antagning till forskarutbildningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du:

1) Har grundläggande och särskild behörighet.
 2) Bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har du ifall du har:

  • Avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakulteten får medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Kraven på särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen.

Du uppfyller kraven på särskild behörighet om du har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå.

Det finns även behörighetskrav avseende kunskaper i engelska. Om du har en utomnordisk grundexamen ska du ha kunskaper motsvarande treårig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Om vidimerat godkänt prov inte kan styrkas ska antingen ett TOEFL-test eller ett IELTS-test genomföras. 

Maxpoäng på TOEFL-testet är 660 poäng och kravet för tillträde till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten i Lund är minst 550 poäng på det pappersbaserade testet, minst 213 poäng i det datorbaserade testet och minst 79 poäng i det Internet-baserade testet. 

För IELTS-test krävs att ”Academic Module” genomförs med minst 6.5 som resultat och inget delmoment under 5,0. (För test hänvisas till Folkuniversitetet.)

För en forskarutbildning som ska finansieras med en doktorandanställning, söker du till utbildningen genom att söka en utlyst anställning. 

Ta del av utlysta, lediga anställningar (Lunds universitets centrala webbplats)

Ifall du sökt en doktorandanställning görs först en bedömning om du uppfyller behörighetskraven samt övriga krav.  En beredningsgrupp gör sedan ett urval av de sökande och är du bäst lämpad för anställningen skriver beredningsgruppen ett yttrande och föreslår dig som kandidat. Du föreslås då att bli anställd som doktorand, och processen går vidare för själva antagningen till en utbildningsplats. 

Om du söker till en utbildningsplats med annan finansiering inom till exempel sjukvården eller med ett externt stipendium säkerhetsställer en beredningsgrupp att du uppfyller behörighetskraven samt övriga krav. De skriver därefter ett yttrande och föreslår dig som kandidat till en utbildningsplats. 

När beredningsgruppen skrivit sitt yttrande och föreslagit dig som kandidat till en doktorandplats, ska en ansökan till forskarutbildningen skickas in. Du hittar ansökningsblanketter i högermarginalen.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ditt CV och vidimerade betygskopior.
  • Beredningsgruppens yttrande med motivering till urval av sökande.

I ansökningsblanketten för deltidsstudier ska även verksamhetschef vid kliniken där du har din anställning intyga att du kommer att erbjudas tid för att bedriva forskarutbildning inom utsatt utbildningstid, det vill säga minst 50 procent under åtta år.

I de fall du vill tillgodoräkna dig tidigare studier eller kunskaper ska det göras i samband med antagning. Ansökan av tillgodoräknande ska då göras i ansökningsblanketten samt ska ett underlag bifogas ansökan med en beskrivning av vad du önskar tillgodoräkna. Läs mer om tillgodoräknande: 
Tillgodoräknande av tidigare studier eller kunskaper

Samtliga handlingar skickas till biträdande prefekt för forskarutbildningen för ett slutligt intygande gällande behörighet. Biträdande prefekt skickar sedan ansökan vidare till forskarutbildningskansliet. Vicedekan med ansvar för forskarutbildningen fattar formellt beslut om antagning och därefter registreras doktoranden i Ladok. 

Det finns möjlighet att antas till utbildning på forskarnivå i avsikt att avlägga en licentiatexamen, som motsvarar två års heltidsstudier. Forskarutbildningsnämnden tillämpar dock denna form av antagning restriktivt.

Vid antagning till licentiatexamen ska du med nedanstående blankett försäkra att du är medveten om antagningsformen:

Licentiatexamen - försäkran vid antagning (pdf 105,8 kB nytt fönster)