Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KOL – funktionella och biologiska studier på inflammation och reparation

En forskningsstudie om inflammation i lungorna och lungornas reparationsförmåga hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och friska kontroller.

Om studien och syfte

Vi rekryterar just nu deltagare till en forskningsstudie som undersöker inflammation i lungorna och lungornas reparationsförmåga med fokus på KOL.

KOL drabbar i huvudsak individer som utsätter sig för en stor grad av biologisk stress, där i Sverige, rökning är den vanligaste och mest dominerande komponenten. Andra miljöfaktorer, liksom luftvägsallergi och mikrobiell kolonisering ökar stresspåslaget och därmed risken för sjukdomsutveckling. Förmågan att stå emot denna samlade biologiska stress förefaller dock variera kraftigt mellan olika individer och enbart c:a 30-40 procent av storrökarna utvecklar kliniskt signifikant KOL innan 70 års ålder.

Det förefaller också som att graden av mottaglighet förändras med åren där man är mer känslig för miljöpåverkan tidigt respektive sent i livet.

Den övergripande målsättningen är att med en translationell approach med parallella non-invasiva (lungfysiologiska) och invasiva (bronkoskopiprovtagning) studier kartlägga inflammatoriska mekanismer i de nedre luftvägarna hos unga rökare jämfört äldre rökare med eller utan tecken till utveckling av KOL.

Genom en kombination av vävnadsanalys, inflammatoriska sjukdomsmarkörer, fysiologi samt olika bildtekniker önskar vi göra en noggrann karakterisering av individer i olika stadier av sjukdomsutveckling.

Ansvarig för studien

Huvudman för studien är Region Skåne. Studieansvarig forskare är Leif Bjermer, professor emeritus vid Lunds universitet.

Studien är finansierad med hjälp av forskningsanslag från bland annat Hjärt- Lungfonden.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. 

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

Just nu rekryterar vi yngre rökare som inte har utvecklat KOL, men som har vissa symptom från de nedre luftvägarna (hosta, andfåddhet med mera) för att få en bild av detta redan i yngre år. Vi söker därför dig som:

  • är under 50 år
  • är rökare (minst 10 cigaretter/dag)
  • har rökt i minst 10 år
  • har symptom från nedre luftvägarna (hosta, andfåddhet eller slem)
  • frisk för övrigt

Ditt deltagande innebär

Studien innefattar två besök vid Lungkliniken i Lund. Först ett besök med lungfunktionsundersökningar och därefter ett besök med bronkoskopi. Vid första besöket görs omfattande kliniska undersökningar med bland annat flera olika lungfunktionstester, frågeformulär och blodprovstagning. Vi nästa besök görs en bronkoskopiundersökning med biopsitagning samt bronksköljvätska.

Ekonomisk ersättning utgår.

Ditt samtycke till att vara forskningsperson och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan att ange någon anledning dra dig ur projektet. Deltagares beslut att delta eller dra tillbaka sitt samtycke kommer inte på något sätt påverka fortsatta möjligheter till medicinsk vård. 

Hantering av patient- och forskningsdata

Undersökningar som görs i studien kommer att dokumenteras parallellt i journalsystem enligt gängse klinisk rutin, samt i ett elektroniskt datahanteringsverktyg (REDCap) för forskningsprojektets räkning.

REDCap är det system som tillhandahålls av Lunds universitet för att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt. Systemet har tät säkerhetskopiering och säker tillgänglighets-kontroll, i enlighet med gällande regelverk. Detta för att för att skydda insamlade uppgifter från att oavsiktligt eller olagligt förstöras eller förloras, förändras, användas eller bearbetas av någon för projektet obehörig.

Insamlade biologiska prover kommer förvaras i Region Skånes Biobank (BD54 Lung- och Allergi) där patientinformationen är kodad.

All data på individnivå kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer inte att ingå i någon forskningspublicering. All individuell patientinformation kommer anonymiseras innan den används i någon sammanställning.

Vid återkallande av samtycke kommer inga nya data att samlas in. Däremot kan inte data som redan inkluderats i anonymiserade data-set till någon forskningsstudie eller vetenskaplig publikation raderas, eftersom data tillhörande en viss individ inte längre kan identifieras. 

Frågor och anmälan

Om du är intresserad av att medverka eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!

Lung- och allergiforskning, Lund
046-175276 eller 046-175870
lungochallergiforskninglund [at] gmail [dot] com (lungochallergiforskninglund[at]gmail[dot]com)