Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategisk plan för Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2019 – 2024

Innehåll


Förord

Det moderna universitetet är en av mänsklighetens mest sofistikerade institutioner, och det är ett privilegium att vi, alla Medicinska fakultetens studenter och med­arbetare, får vara med och lägga grunden för framtidens välmående samhälle.

Det sker genom att vi är lyhörda för människors och samhällets behov och tar oss an både lokala och globala utmaningar. Lärandet och forskningen om människan, människokroppen och det mänskliga sinnet spelar en särskilt viktig roll och därför är förhoppningarna och förväntningarna på en medicinsk fakultet också särskilt höga.

Medicinska fakultetens strategiska plan definierar de strategiska vägval som krävs för att vi på ett hållbart sätt ska vidmakthålla en fakultet av yppersta klass. Den strategiska planen har tillkommit genom en omfattande och konstruktiv dialog med fakultetens medarbetare.

Vårt nära samarbete med hälso- och sjukvården är av yttersta vikt för att vi ska kunna främja hälsa baserat på bästa möjliga evidens. Likaså är ett utvecklat sam­arbete med andra fakulteter, inte minst vid Lunds universitet, en nödvändighet för att utveckla framtidens medicinska utbildning, forskning och samverkan. Vi finns för människors liv och hälsa.

För att kunna utveckla en stark och fri akademi krävs det att vi är modiga och att modet märks i vårt dagliga arbete. Modet att ifrågasätta konsensus, modet att försvara våra ståndpunkter, men också modet att vara självkritiska och upp­märksamma missförhållanden var vi än stöter på dem.

Medicinska fakulteten är helt beroende av de människor som arbetar här. Rekrytering, likabehandling och stödfunktioner för utbildning, forskning och samverkan är viktiga komponenter för att vi ska vara en välfungerande och fram­gångsrik fakultet. Samtidigt måste vi komma ihåg att de förutsättningar vi ger våra studenter idag kanske är det som allra mest påverkar våra framtida förut­sättningar. De framgångar studenterna når idag kommer att påverka våra och samhällets framgångar imorgon. Vi har ett stort ansvar för framtiden.
 

För Medicinska fakultetens styrelse,

Erik Renström
dekanus


Användning och läsanvisningar

Denna strategiska plan gäller för åren 2019 – 2024. Lunds universitets strategiska plan och värdegrund utgör den bas som Medicinska fakultetens plan vilar på. Därför upprepas inte innehållet i Lunds universitets strategiska plan i fakultetens. Planen beskriver Medicinska fakultetens uppdrag och visioner. De beskrivs på ett övergripande sätt så att de ska kunna användas även för sådant som vi inte vet eller kan förutspå idag.

Vi vill att den strategiska planen ska vara ett levande dokument, att den används och att vi alla är delaktiga i att arbeta mot vår målbild. Till planen ska därför ett stort antal verksamhetsplaner kopplas. Verksamhetsplanerna initieras ofta av fakultets­ledningen. Vi välkomnar även att mer specifika grupperingar på eget initiativ utformar verksamhetsplaner och kommunicerar dem med fakultets­ledningen. En verksamhetsplan ska innehålla en nulägesanalys, konkreta och mät­bara mål, planer för uppföljning samt åtgärder. Vi tror att utmaningar hanteras bäst där de finns och av dem som har de bästa lösningarna.


Medicinska fakultetens målbild

Medicinska fakulteten ska vara en fakultet där olika perspektiv och människor förenas, där bredd föder excellens och tradition ger frihet att bryta ny mark. Vi ska vara en kunskapande fakultet där strävan efter sanning och högsta kvalitet ska genom­syra allt och där vi försvarar människors lika värde.

Vi ska vara en modig fakultet där nytanke förknippas med omtanke och eftertanke och där det lokala möter det globala. Vi ska vara en fakultet där vi respekterar varandra och värnar det som gör oss framstående.

Vi ska vara en bildad fakultet som skapar hållbara förutsättningar för en ledande hälso- och sjukvård. Vi är en medicinsk fakultet som förbättrar världen – vi finns för människors liv och hälsa.


Visioner

Den strategiska planens visioner preciseras i följande fem prioriterade områden:

 • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade och konkurrenskraftiga
 • Aktiv samverkan för att lösa samhällsutmaningar ska stimuleras
 • Internationella och nationella relationer och perspektiv ska stärkas
 • Medarbetarskapets, ledarskapets och chefskapets innebörd ska tydliggöras
 • Fakultetens verksamhet ska stödjas av ändamålsenliga resurser och verktyg

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade och konkurrenskraftiga

Medicinska fakulteten ska:

 • säkerställa att vår utbildning och forskning är etiskt förankrad och bygger på nyfikenhet, kritiskt tänkande, eftertanke och mod att ifrågasätta.
 • verka för att ge utbildningar med hög kvalitet och mätbar progression som möter samhällets nuvarande och framtida behov. Detta ska ske i samverkan med studenter, hälso- och sjukvård, övrig offentlig sektor, näringsliv och andra lärosäten.
 • verka för att vår utbildning och forskning ska vara konkurrenskraftig och bedrivas på erkänt hög, internationell nivå.
 • bedriva utbildning och forskning i öppna och inkluderande miljöer där frågeställningar inom grundvetenskap, klinisk vetenskap och hälso­vetenskap ges utrymme och där möjligheter till translation och nyttiggörande stimuleras.
 • stimulera lärandemiljöer där utbildning, forskning och klinisk verksamhet blir naturligt sammanflätade så att ny kunskap snabbt blir tillgänglig.
 • främja interaktion mellan utbildningar samt med forskning och forskningsinfrastrukturer för att optimera lärandet och studiemiljöerna.

Aktiv samverkan för att lösa samhällsutmaningar ska stimuleras

Medicinska fakulteten ska:

 • proaktivt nyttja universitetets bredd för att med evidens möta nya behov i framtidens personcentrerade hälso- och sjukvård.
 • öka kvaliteten i vetenskapskommunikationen med det omgivande samhället och verka för spridning av väl underbyggd och nyanserad information för att främja människors liv och hälsa.
 • öka kompetensen och kapaciteten inom analys och hantering av stora datamängder, samt artificiell intelligens, för att generera kliniskt relevanta hypoteser och möjliggöra större precision i forskning, diagnostik och behandling.
 • belysa hur humaniora kan förbättra hälso- och sjukvården i en föränderlig medicinsk verksamhet.
 • utveckla partnerskapet med universitetssjukvården, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen och kommunerna för att säkra hälso- och sjukvårdens framtida kompetensbehov samt optimera prevention och nya vårdformer.
 • utveckla transparenta och tydliga former för innovation och samverkan med näringslivet samt med andra aktörer inom offentlig sektor, kultur och samhället i stort.
 • bygga långsiktiga relationer med alumner, donatorer, gästprofessorer och hedersdoktorer för att ta tillvara deras engagemang, expertis och ambassadörskap för fakulteten.

Internationella och nationella relationer och perspektiv ska stärka

 Medicinska fakulteten ska:

 • integrera lokala och globala hälsoaspekter i utbildning och forskning.
 • skapa goda möjligheter för internationalisering för studenter och medarbetare.
 • öka fakultetens internationella attraktionskraft och professionalisera omhändertagandet av internationella studenter och medarbetare.
 • utveckla och skapa tydligare mål för partnerskap med andra nationella och internationella lärosäten och tongivande parter i offentlig och privat sektor.
 • synliggöra, värdesätta och stimulera medarbetare och studenters engagemang i nationella och internationella organisationer, konsortier och nätverk.

Medarbetarskapet, ledarskapet och chefskapets innebörd ska tydliggöras

Medicinska fakulteten ska:

 • tydligt visa att ett etiskt förhållningssätt utgör grunden för vår arbetsmiljö, är en självklar del i forskning och utbildning samt i förlängningen studenternas framtida yrkesliv.
 • öka insatser för kompetensutveckling åt alla medarbetare.
 • öka medarbetarnas förståelse för vad som är universitetets kärnvärden och den egna rollen i verksamheten, samt kunskap om fakultetens strategi, organisation och styrning. 
 • tydliggöra ansvar, rättigheter och skyldigheter för medarbetare, handledare och studenter.
 • säkerställa förmågan hos ledare att prioritera, leda, tydligt kommunicera och genomföra förändringar som utvecklar verksamheten.
 • öka chefers förutsättningar att utföra de uppgifter som ligger inom ramarna för chefsuppdraget.
 • aktivt använda studentinflytandet och studenternas kunskaper och erfarenheter för att förbättra verksamheten.
 • arbeta för att lärare och handledare kontinuerligt utvecklar sin pedagogiska kompetens samt skapa verktyg för uppföljning.
 • tydliggöra karriärvägar genom att klargöra förutsättningarna för en akademisk karriär, samt erbjuda kompetensutveckling och stöd även för karriärval utanför akademin.
 • utveckla och tydliggöra bedömning av personalbehov, optimera rekryterings­processer samt introduktion och långsiktigt mottagande av nya medarbetare.

Fakultetens verksamhet ska stödjas av ändamålsenliga resurser och verktyg

Medicinska fakulteten ska:

 • organisera ledningsstrukturer, institutioner och stödverksamheter så att de på bästa sätt stödjer utbildning, forskning och samverkan samt styrning och utveckling av fakulteten. Organisationen ska ge förutsättningar för harmonisering och optimal resursanvändning samt tillgodose behov av flexibilitet och en god arbetsmiljö.
 • verka för en hållbar utveckling av fakultetens samtliga verksamheter i samklang med Agenda 2030 genom att anamma framtidens tekniska lösningar inom kommunikation, energi och miljö.
 • underlätta för medarbetare att följa lagar och regler avseende etik, informationssäkerhet, datahantering och i forskning och utbildning.
 • prioritera teknikplattformar, datahanteringssystem, kreativa interaktions­zoner och attraktiva fysiska miljöer som tydligt bidrar till ökad kvalitet eller effektivitet inom utbildning, forskning eller samverkan.
 • skapa och driva ändamålsenliga infrastrukturer genom samarbeten med andra fakulteter, andra lärosäten, universitetssjukvården och Region Skåne.
 • försäkra att fakultetens infrastrukturer präglas av en hög grad av till­gänglighet avseende expertis och tjänsteutbud samt att de drivs på ett kostnadseffektivt och transparent sätt.
 • aktivt delta i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och ESS till nytta för såväl utbildning som forskning genom att formulera biomedicinska frågeställningar som möjliggör komplexa kliniska tillämpningar.

Efterord

Vi definierar några av de ord vi använder:

 • ”Studenter” inbegriper alla på grund-, avancerad och forskarnivå.
 • ”Medarbetare” avser alla anställda vid Medicinska fakulteten. Även de som har en anställning hos en annan arbetsgivare och som bidrar till fakultetens utbildningsuppdrag, forskning eller samverkansinitiativ.
 • Några medarbetare kan vara ledare. Det betyder att de ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera projekt eller liknande.
 • Några är även chefer vilket innebär att de har ett formellt uppdrag med särskilt ansvar.
 • ”Lärare” är de som enligt högskoleförordningen har lärartjänster; professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer och universitetsadjunkter
 • ”Samverkan” innebär nyttiggörande samarbete med andra organisationer än vår egen. Innovation utgör en mycket viktig del däri, och präglar hela detta prioriterade område.