Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Djurförsök

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar.

En mus sitter i en handskbeklädd hand

Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik. Så långt som det är möjligt används inte djurförsök.

Men det finns forskningsstudier där djurförsöken ger oss kunskaper som ännu inte går att uppnå på annat vis. Kunskaperna kan ge bättre diagnos och behandling av många sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes, Parkinson, stroke och lungsjukdomar.

Alla djurförsök prövas etiskt

Djurförsök är strikt reglerade och lyder under svenska lagar samt EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga.

För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av den aktuella forskningsstudien. Forskningen genomförs enligt ett protokoll som granskats och godkänts av den regionala djurförsöksetiska nämnden i Malmö/Lund. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal. Den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer. Mer information om djurförsök och de tillstånd som behövs finns på Jordbruksverkets webbplats.

Verksamhet med försöksdjur (Jordbruksverkets webbplats)

Noggrann kontroll av djuren

Ansvarig myndighet för regler och frågor kring djurförsök är Jordbruksverket. Att försöken genomförs enligt gällande bestämmelser övervakas genom återkommande inspektioner av Länsstyrelsen samt av tre av Jordbruksverket utsedda och godkända föreståndare vid Lunds universitet med ansvar för ett av följande områden; djurens välbefinnande och skötsel, information och personalens utbildning och kompetens. Alla djur som används i vetenskapliga försök vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet är antingen destinationsuppfödda eller kommer från godkänd leverantör. Försök på vildfångade eller ”upphittade” djur förekommer inte.

Utformningen av djurens miljö är noggrant reglerad i frågor om utrymme, foder och hygien och där ingår även att de ska få stimulans. De kontrolleras dagligen och om minsta oklarhet råder om hur djuren mår bedöms de av en av fakultetens veterinärer.
 

All personal utbildas

Alla personer som utför djurförsök vid Lunds universitet - forskare, studenter och djurvårdare - ska enligt lag ha genomgått utbildning i försöksdjurskunskap. I utbildningen ingår bland annat gällande lagstiftning, etik, djurhållning, utformning av försök och alternativa metoder samt praktisk och teoretisk kunskap om de moment som är aktuella i det försök som avses.

Går resultaten att använda?

Det hävdas ibland att resultat från försök på djur inte kan appliceras på människor eftersom djur och människor skulle reagera olika på till exempel mediciner. I princip alla läkemedel är i någon utvecklingsfas testade på djur i större eller mindre omfattning. Många av dagens medicinska behandlingar och diagnostikmetoder hade inte funnits utan forskning som gjorts med djurförsök. 

Information om utveckling av läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Vilka försöksdjur används?

Möss och råttor är de djurarter som används allra mest inom den medicinska forskningen vid Lunds universitet. Andra djur, som zebrafiskar, kaniner, grisar, illrar, och grodor används i begränsad omfattning.

Läs mer om vilka djur, hur många och varför de används i forskningen

 

Mer information

En webbplats om djurförsök - ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet:

Djurförsök.info