Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

T-REX - aktivera lungans självläkningsförmåga vid KOL

En forskningsstudie om att aktivera lungans självläkningsförmåga med hjälp av fysisk träning hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Om studien och syfte

Vi rekryterar just nu deltagare till en forskningsstudie som ska undersöka möjligheten att aktivera lungans självläkningsförmåga med hjälp av fysisk träning.

Detta är en möjlighet att få hjälp av en erfaren fysioterapeut med sin träning och samtidigt få en grundlig undersökning av sin lungsjukdom.

Forskningsstudien, som går under benämningen T-REX (tissue regeneration and exercise), drivs som ett samarbete mellan universiteten och regionerna i Lund och Uppsala. Syftet är att undersöka fysisk tränings potentiella effekter på läkningsmekanismer i lungan hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Att träning har hälsosamma effekter på kroppen är allmänt känt men kunskapen om vad som händer med våra celler och molekyler när vi ökar vår fysiska aktivitet vet vi förvånansvärt lite om.

Vår hypotes är att individanpassad fysisk träning kan stimulera lungans självläkningsförmåga och därigenom förbättra sjukdomsutfallet hos KOL-patienter.

Det övergripande målet med studien är att undersöka vad som händer på cell- och molekylärnivå vid ökad fysisk aktivitet med avseende på sjukdoms- och läkningsprocesser i lungan. Vi förväntar oss att identifiera biomarkörer, positiva signaler från träning, som i framtiden ska kunna förstärkas med till exempel farmakologisk behandling.

Projektet kommer starta hösten 2022 och fortlöpa så länge det inkommer nya forskningspersoner som är villiga att delta i studien.

Ansvarig för studien

Huvudman för studien är Region Skåne i samarbete med Region Uppsala, Lunds universitet och Uppsala universitet. Studieansvariga forskare är Gunilla Westergren-Thorsson och Hamid Akbarshahi.

Studien är finansierad med hjälp av forskningsanslag från bland annat Hjärt- Lungfonden.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. 

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

För att delta behöver du:

  • Ha stabil KOL
  • Förbinda dig att delta aktivt i ett träningsprogram under 12 veckor
  • Vara mellan 50 och 85 år
  • Ej träna oftare än 2 gånger/vecka regelbundet 
  • Ha ett BMI ≥ 18–35 
  • Vara icke rökare sedan minst ett år tillbaka 

Ditt deltagande innebär

Att medverka i studien innebär ett aktivt deltagande i ett individbaserat träningsprogram under 12 veckor, med stöd av en erfaren fysioterapeut. Före och efter genomfört träningsprogram görs en omfattande klinisk undersökning med bland annat lungfunktionstester, frågeformulär och provtagningar. 

Du kan även välja att delta i en utökad undersökning där det ingår bronkoskopiundersökning med cell- och vävnadsprovtagning samt bronksköljvätska.

Ditt samtycke till att vara forskningsperson och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan att ange någon anledning dra dig ur projektet. Deltagares beslut att delta eller dra tillbaka sitt samtycke kommer inte på något sätt påverka deras fortsatta möjligheter till medicinsk vård. 

Hantering av patient- och forskningsdata

Undersökningar som görs i studien kommer att dokumenteras parallellt i journalsystem enligt gängse klinisk rutin, samt i ett elektroniskt datahanteringsverktyg, REDCap, för forskningsprojektets räkning.

REDCap är det system som tillhandahålls av både Lunds och Uppsala universitet för att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt. REDCap har tät säkerhetskopiering och säkertillgänglighetskontroll, i enlighet med gällande regelverk. Detta för att för att skydda insamlade uppgifter från att oavsiktligt eller olagligt förstöras eller förloras, förändras, användas eller bearbetas av någon för projektet obehörig.

Insamlade biologiska prover kommer förvaras i Region Skånes Biobank (BD54 Lung- och Allergi) där patientinformationen är avkodad.

All data på individnivå kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer inte att ingå i någon forskningspublicering. All individuell patientinformation kommer anonymiseras innan den används i någon sammanställning.

Vid återkallande av samtycke kommer inga nya data att samlas in. Däremot kan inte data som redan inkluderats i anonymiserade data-set till någon forskningsstudie eller vetenskaplig publikation raderas, eftersom data tillhörande en viss individ inte längre kan identifieras.
 

Mer information och anmälan

Mer om studien

Läs mer om studien och vad deltagandet innebär på T-REX webbplats

Frågor

Om du är intresserad av att medverka eller har frågor är du välkommen att kontakta oss!

Lung- och allergiforskningen

t-rex [at] med [dot] lu [dot] se (t-rex[at]med[dot]lu[dot]se)

046-17 52 76