Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya rön: samband mellan graviditetskomplikation och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

bild på gravid kvinna. foto.
I Simon Timpkas forskargrupp undersöks vilken relevans tidigare graviditetskomplikationer har för senare utveckling av hjärtsjukdom hos kvinnor. Foto: iStock/Andy445

Vissa graviditetskomplikationer ger ökad risk för senare hjärtsjukdom. Mycket är dock fortfarande okänt kring hur åderförkalkning utvecklas mellan graviditeten och hjärtsjukdom senare i livet. En ny stor studie som letts av forskare vid Lunds universitet visar att förträngningar och åderförkalkning är vanligare bland de drabbade kvinnorna även om de bedömts ha låg risk för hjärt-kärlsjukdom utifrån befintliga riskskattningsmodeller.

Studien är publicerad i JAMA.

Även om graviditetskomplikationer har uppmärksammats allt mer som en ny typ av riskfaktor för hjärtsjukdom är det fortfarande inte känt hur man bäst kan använda den informationen inom sjukvården. 

–­ Våra resultat tyder på att sambandet finns där även bland kvinnor med låg skattad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien är ett viktigt led för att bättre förstå i vilken grad kvinnor med graviditetskomplikationer ska följas upp av sjukvården efter sin graviditet för förebyggande vårdinsatser, säger Simon Timpka, docent i klinisk epidemiologi som leder forskargruppen Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi på Lunds universitet och som är ST-läkare i obstetrik & gynekologi på Skånes universitetssjukhus.
 
Forskarna inkluderade 10 528 kvinnor från det medicinska födelseregistret* och som sedan vid 50-65 år ålder deltagit i den stora befolkningsstudien SCAPIS, Swedish cardiopulmonary imaging study. Alla kvinnorna undersöktes med datortomografi (CT) av hjärtats kranskärl för att identifiera åderförkalkning, förträngningar och andra tecken på hjärtsjukdom. Forskarna undersökte tecken på hjärtsjukdom utifrån förekomst av fem vanliga graviditetskomplikationer: preeklampsi (havandeskapsförgiftning), högt blodtryck under graviditet (gestationshypertoni), för tidig förlossning, graviditetsdiabetes, och fött barn med födelsevikt lägre än förväntat) undersökte forskarna hur tecken på hjärtsjukdom varierade.
 
Totalt bland kvinnor med någon av de fem graviditetskomplikationerna (cirka 1800 kvinnor) hade fyra procent fler kvinnor synlig åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med gruppen som inte haft graviditetskomplikation (32 procent mot 28 procent). De undersökta sambanden var störst för preeklampsi och gestationshypertoni. Bland kvinnor utan någon graviditetskomplikation hade en av 50 (två procent) en förträngning i hjärtats kranskärl medan motsvarande siffror bland kvinnor med tidigare preeklampsi eller graviditetshypertoni var 1 av 20 (fem procent).
 
– För att minska risken att dessa kvinnor utvecklar hjärt-kärlsjukdom på sikt är det viktigt att de kontrollerar riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom med regelbundenhet, så som blodtryck, blodsocker och kolesterol, säger Sofia Sederholm Lawesson, överläkare i kardiologi på Universitetssjukhuset i Linköping och en av medförfattarna till studien.

– ­I studien har vi undersökt många olika samband mellan graviditetskomplikationer och hjärtsjukdom på samma gång, så det är möjligt att slumpen kan förklara enskilda resultat. Samtidigt är mönstret relativt samstämmigt, vilket gör det lättare att dra slutsatser såsom att kvinnor med tidigare preeklampsi har förändringar i kranskärlen som motsvarar de förändringar som ses hos kvinnor utan graviditetskomplikationer men som är 5-10 år äldre, säger Simon Timpka.
 
Enligt honom blir undersökningar med datortomografi av hjärtats kranskärl alltmer vanligt förekommande inom sjukvården som del av utredning av patienter med symptom, men det saknas fortfarande stora studier kring betydelsen av upptäckta förändringar över tid hos symptomfria kvinnor.

– Även om vår studie tillför ny kunskap om utvecklingen av kranskärlsjukdom bland medelålders kvinnor som tidigare drabbats av graviditetskomplikationer, behövs det långtidsstudier för att förstå exakt vilken faktisk betydelse flera av våra fynd har för symptomgivande sjukdom, säger Simon Timpka.

Publikation

"Association Between History of Adverse Pregnancy Outcomes and Coronary Artery Disease Assessed by Coronary Computed Tomography Angiography"
JAMA, February 7, 2023, DOI: 10.1001/jama.2022.24093

* Medicinska födelseregistret är Socialstyrelsens register som ger underlag för statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda. Registret startade år 1973 och omfattar nästan alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige.

Finansiering: studien har huvudsakligen finansierats genom Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vinnova.

simon timpka. foto.

Simon Timpka, docent i klinisk epidemiologi och forskargruppledare vid Lunds universitet och ST-läkare i obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus i Malmö

Länk till profil i forskningsportalen

Fakta om SCAPIS

Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary bioImage Study) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor. Målet med SCAPIS är att förhindra olika hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår. Det är sex universitet och universitetssjukhus som leder och driver SCAPIS med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.
Genom SCAPIS-studier inhämtas kunskap om hjärta-, kärl- och lungsjukdomars uppkomst för att kunna:

  • Förebygga dem
  • Ställa bättre och tidigare diagnos
  • Påverka sjukdomsförloppet
  • Hitta nya, bättre behandlingsmetoder och mediciner.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)