Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för barnmorskor utbildade utanför EU/EES

Lunds universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för barnmorskor utbildade utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsen.se

Regler vid socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov (socialstyrelsen.se)

Kunskapsprovet består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras. Provet är på svenska vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska, om inget annat anges.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska provet består av fyra delprov och genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten i Lund och i Stockholm. Alla delprov görs på en och samma dag och man kan inte välja att avstå från något delprov för att göra det vid ett annat tillfälle. 

Delprov 1: Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt barnmorskans profession. Provet innehåller frågor kring huvudområdet och dess vetenskapliga grund evidens samt beprövad erfarenhet, grundläggande gynekologi, antikonception, förskrivningsrätt, samlevnad och sexualitet, genusperspektiv och kvinnors livsvillkor, lagar och författningar, samt barnmorskans profession.

Delprov 2: Graviditet, hälsoövervakning, föräldraskap samt graviditetsavvikelser och komplikationer. Provet innehåller frågor kring normal och komplicerad graviditet, hälsoövervakning av mor och foster, föräldrastöd och delaktighet.

Delprov 3: Förlossningsvård och vård efter förlossning. Normal och komplicerad förlossning. Provet innehåller frågor kring grundläggande obstetriska begrepp, födandets psykologi och partnerns roll, förlossningsrädsla, obstetrisk vård,  smärtlindring, bristningar och suturering samt förlossningsoperationer, akuta situationer  och hälsa/ohälsa efter förlossning.

Delprov 4: Postnatal vård. Nyföddhetsperioden och amningsprocessen. Provet innehåller frågor kring det nyfödda barnet, fullgånget eller prematurt, neonatal HLR, amningsstöd och avvikelser.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet anordnas vid det kliniska träningscentrat (Practicum Clinical Skills Centres) i Lund. Provet består av tre moment som en barnmorska förväntas vara förtrogen med och utföra i sitt arbete som barnmorska. Observera att detta är ett rent provtillfälle och att ingen undervisning sker i samband med detta. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras. 

Information inför kunskapsproven

Information och anvisning inför kunskapsproven finns tillgänglig på lärplattformen Moodle, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Anvisningen är avsedd att vara ett stöd vid förberedelserna inför kunskapsprovens olika delar samt ger förslag på litteratur, som kan vara användbar för att eventuellt fördjupa eller uppdatera kunskaper inför proven.

Tid & plats för kunskapsproven

Skriftligt kunskapsprov genomförs i Lund och Stockholm medan det praktiska kunskapsprovet endast genomförs i Lund på nedan utsatta tider. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från det första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

De prov som du skrivit fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 har du totalt fem försök på dig att klara provet.

Teoretiskt kunskapsprov     

9 november 2021 - anmälan senast 8 oktober 2021

1 mars 2022 - anmälan senast 28 januari 2022
3 maj 2022 - anmälan senast 1 april 2022                                                                     

Praktiskt kunskapsprov

21 december 2021 (vi skickar kallelse efter godkänt teoretiskt kunskapsprov)

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lunds universitet slutresultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom fem år, rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen. 

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven & kurswebben via länken:
www.kunskapsprov.web.med.lu.se

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ca en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se. Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

 

Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
Tel: 046-222 19 14
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

 

Christina Landelius

Christina Landelius
Samordnare
Tel: 046-222 19 51
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se