Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mottagare av Sparbanken Skånes pris för masteruppsatser 2021

Tre snabba frågor med årets masterpristagare: Marie Taylor & Dennis Tabakovic 

 

Namn: Marie Taylor

Marie Taylor.
Foto: Mathilda Thudin

Uppsatstitel: Utfallsmått för sömnmöster hos barn med autism och epilepsi

Vad handlar din uppsats om?

Jag redovisar hur man kan undersöka sömnmönster hos barn med autism och epilepsi. Uppsatsen utgörs av en metodutveckling och innefattar dels en beskrivning av hur data från sömn-EEG och aktigrafier kan tolkas i dessa patientgrupper, och dels hur undersökningarna genomförs på bästa sätt i relation till patientgruppen. Detta innefattar exempelvis ett mindre informationsmaterial till forskningspersonerna. 

Vilka dina är dina tre viktigaste resultat från uppsatsen?

  • Sömn-EEG och aktigrafi måste utföras med särskild hänsyn till patientgruppen. I tidigare studier har detta visats vara mycket viktigt för att åstadkomma en framgångsrik datainsamling
  • Utfallsmåtten i frågeformulären som hör till undersökningarna är särskilt anpassade till de specifika förutsättningar som föreligger för barn med autism och epilepsi. 
  • Informationsmaterialet till forskningspersonerna är utformat för att underlätta deltagande i studien.

Var ser du dig själv och din forskning om tio år?

Jag ser fram emot att under mitt avhandlingsarbete fördjupa mina kunskaper om hur epilepsi och autism hänger samman. Framöver hoppas jag kunna bidra till nya kunskaper om hur kognition och neurofysiologi samverkar och hur vi kan minska risken för neurologiska sjukdomar som epilepsi.

Så småningom hoppas jag på att bli specialistläkare i neurologi och kunna kombinera forskningen med kliniskt arbete.


Namn: Dennis Tabakovic

Dennis Tabakovic

Uppsatstitel: Hög risk av stroke i Antineutrofil cytoplasmisk antikropps-associerad (ANCA) vaskulit – Incidens, prediktorer och utfall kartlagda

Vad handlar din uppsats om?

Vi tittade på korrelationen mellan en sällsynt sjukdom som kallas för ANCA-vaskulit och risken av att drabbas av stroke (hjärninfarkt). ANCA-vaskulit är en sjukdom där de små blodkärlen i kroppen attackeras av kroppens egna immunförsvar, vilket kan leda till skador på flera organ i kroppen såsom lungorna, de övre luftvägarna och njurarna.

Trots att det finns många studier som har tittat på vilka organ som påverkas av sjukdomen, finns det inte många studier som har studerat sambandet mellan ANCA-vaskulit och stroke. Vi studerade alla diagnosticerade med sjukdomen i en del av Skåne sedan 1997 och granskade olika dataregister för att identifiera de individer som hade drabbats av stroke. Vi fann att patienter med ANCA-vaskulit löper en högre risk av att drabbas av stroke jämfört med övriga befolkningen.

Vilka var dina tre viktigaste resultat från uppsatsen?

  • Vi fann att patienter med ANCA-vaskulit löper en högre risk att drabbas av stroke jämfört med övriga befolkningen.
  • Höga trombocyt-nivåer vid diagnos av ANCA-vaskulit visade sig kunna förutspå en ökad risk att drabbas av stroke.
  • Risken att drabbas av stroke är högst i anslutning till diagnostisering av ANCA-vaskuliten.

Var ser du dig själv och din forskning om tio år?

Om 10 år ser jag mig själv som en färdig specialist inom ett medicinskt område som jag är intresserad av, där jag både kombinerar kliniskt arbete och forskning.