Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Bundy Academy ansökan lilla priset

Bundy Academy välkomnar ansökningar avseende forskningsbidrag inom kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, neuroradiologi och neurokirurgi.

ANSÖKAN FÖR 2020 ÄR STÄNGD


Du skall vara en yngre postdoc och läkare och ha disputerat vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet inom de senaste 8 åren. Du kan även ha disputerat vid annat universitet, men nu vara verksam vid Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus.

Din forskning skall ha en klinisk inriktning inom ämnesområdena ovan. Din forskning skall utgöra dubbelblindstudier, den kan även bygga på Registerstudier och interventionsstudier. Prissumman är för närvarande SEK 500 000 inom varje specialitet. Prissumman kan komma att delas i två delar om jämbördiga sökanden finns.

Syftet på sikt är att Du förhoppningsvis skall bygga upp en egen forskningsverksamhet för att i framtiden utvecklas till en självständig forskningsledare.

Vad du kan använda bidraget till

Bidraget kan användas till kostnader för forskning, så som:

  • Inköp av utensilier, som behövs i forskningen.
  • Undersökningar såsom laboratorie-, MRI-, CT-, ECHO-undersökningar etc.
  • Anlitande av annan expertis, exempelvis statistiker.
  • Kostnader för forskningspublikationer, kopplade till projektet.

Prispengarna kan inte användas till:

  • Kongressresor.
  • Lönekostnader betalas ej.

Ansökan

Ansökan skrivs på engelska. Det skall finnas ett godkännande från etikprövningsnämnden, vilket skall bifogas, alternativ en färdig ansökan till etikprövningsnämnden som förväntas bli godkänd senast den 1 februari 2020. (Det behöver inte översättas till engelska).

Typsnitt som skall användas är Times New Roman 12pkt. Din mentor /handledare måste skriva på ansökan, annars kommer den ej att bedömas.

Ansökningshandlingarna kan laddas ner här:

Microsoft Office document icon Ansökningsblankett Bundy Academy lilla priset 2020

Ansökningshandlingarna skall skickas elektroniskt till johanna [dot] sandahl [at] med [dot] lu [dot] se (Johanna Sandahl).

Ansökan skall vara inskickad senast den 2 mars 2020 kl 12:00.

Prisutdelning, med efterföljande middag på kvällen, sker den 14 maj 2020.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Bundy Academy (BA) fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan bedöms av stiftelsens styrelse där ledamöterna är svenska och internationella bedömare, där samtliga är/har varit aktiva forskare. Beträffande bedömningen följer de Vetenskapsrådets riktlinjer.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna görs med hjälp av tre baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning.

Projektets vetenskapliga kvalitet har störst betydelse vid bedömningen av projektet. De ansökningar som sållas bort får efter beslut enbart ett sammanfattande betyg och ett standardiserat yttrande. Övriga ansökningar får ett individuellt yttrande som återspeglar beredningsgruppens diskussion och samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Sammanfattande betyg

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattande betyg på en femgradig betygsskala som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Kontakt för ansökningshandlingar

Ingrid [dot] Dahlberg [at] med [dot] lu [dot] se (Ingrid Dahlberg), telefon 046-222 72 14, Medicinska fakultetens kansli.

Riktlinjer, utbetalning och redovisning mm

Bundy Academy kan ompröva och ändra sitt beslut om forskningsstöd samt dra in beviljade medel vid ex. upprepade brott mot dessa anvisningar eller andra villkor som gäller för forskningsstödet.

Vid fall av oriktig, vilseledande information i ansökan, vetenskaplig oredlighet, brott mot lag, förordning föreskrift eller etiska tillstånd etc. kan BA styrelse besluta att sökande är olämplig som mottagare av medel och BA kan ompröva och ändra sitt beslut om ytterligare medel eller helt dra in medel/belopp.

Överklagande

BA är en enskild organisation. Beslut av BA:s styrelse kan inte överklagas.

Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel förvaltas av Lunds universitets Sektion för Ekonomi och Finans (SE&F). Vid överföring från Lunds universitets SE&F skall för alla endera en aktivitet på kostnadsstället på mentorns konto eller ett nytt konto öppnas med i ansvarig sökandes namn. Detta för att underlätta den årliga uppföljningen av kontot.  Efter att 2 år har gått skrivs en mer utförlig tvåårsrapport. Emellertid önskar BA en kort redovisning efter 1 år för att veta hur det går med Din forskning. Den förstnämnda inskickas den 15 april dvs efter drygt ett år efter att pengarna har betalats ut, samt efter 2 år den 15 april och (15 oktober om pengar fortfarande finns kvar dvs ca 21/2 år), efter att priset har mottagits. Rekvisition beställs från Ingrid [dot] Dahlberg [at] med [dot] lu [dot] se (Ingrid Dahlberg).

Dispositionstid

För Lilla BA priset, vilket gäller i 2 år, kan ytterligare halvår tillåtas innan pengarna vara förbrukade. Pengar som inte utnyttjats under denna tid återgår utan föregående avisering till BA:s konto å Lunds universitet SE&F.nNär ett projekt har avslutats skall oförbrukade medel redovisas senast vid dispositionstidens utgång och återbetalas till BA:s konto Lunds universitet SE&F.

Årsrapport

Den 15 april (året efter) och 15 april (2 år efter) skall en elektronisk årsrapport skall en elektronisk årsrapport skickas till Ingrid [dot] Dahlberg [at] med [dot] lu [dot] se (Ingrid Dahlberg). Avsaknad av eller för sent inkommen rapport leder till att kontakt tas med mentor. Årsrapporten skall innehålla information om hur projektet har utvecklats (1/2 sida) en ekonomisk information på kontot samt en publikationslista över vad som har publicerats och har relevans för projektet. Här skall även framgå vilken publikation som mottagaren anser vara det mest betydelsefulla arbetet under det gångna året. Publikationen skall ge alla namn på författarna, titel, tidskriftens namn, volym, sidor och impact factor.

Angivande av ekonomiskt stöd från Bundy Academy

Vid publicering eller annan presentation av forskningsresultat skall det framgå att stöd har erhållits från Bundy Academy, Lunds universitet.

Sidansvarig:

Bundy Adademy logo