Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bundy Academy ansökan – ”Stora priset”

Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet utlyser för tredje gången i år, 2022, möjligheten att ansöka om det stora priset. Prissumman är för närvarande 3 miljoner kronor. Prispengarna delas ut med 1 miljon/år i 3 år förutsatt att Bundy Academy har fått in en skriftlig redogörelse senast den 15 april varje år som berättar om hur forskningen har framskridit. Om inga framsteg har skett i forskningen kan BA styrelse besluta om att under viss tid tillfälligt (ex sjukdom) dra in eller helt stoppa ytterligare utbetalningar.

Denna utlysning gäller enbart tidigare mottagare av pris från Bundy Academy. Du ska i din ansökan beskriva hur din forskning utvecklat sig efter att du mottagit pris från Bundy Academy. Syftet med det stora priset är att bidra till att utveckla framtidens forskningsledare.

Vad du kan använda bidraget till

Bidraget kan användas till kostnader för forskning, så som:

 • Inköp av utensilier, som behövs i forskningen.
 • Undersökningar såsom laboratorie-, MRI-, CT-, ECHO-undersökningar etc.
 • Anlitande av annan expertis, som statistiker.
 • Kostnader för forskningspublikationer, kopplade till projektet.
 • Kortare vistelse vid annat lärosäte för att inhämta metodkunskap/er (upp till 3 månader). Kostnad för boende och resa kan betalas.
 • Lönekostnader

Prispengarna kan inte användas till kongressresor.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Det ska finnas ett godkännande från etik prövningsnämnden, vilket ska bifogas, alternativ en färdig ansökan till etik prövningsnämnden som förväntas bli godkänd senast 7 mars 2022 (Det behöver inte översättas till engelska). Ska skickas till Ella Berg.


Typsnitt som skall användas är Times New Roman 12 pkt. Din prefekt måste skriva på ansökan, annars kommer den ej bedömas.

Ansökningshandlingarna kan laddas ner här:

Ansökningshandlingarna skall skickas elektroniskt till Ella Berg,
Ella [dot] Berg [at] med [dot] lu [dot] se

046-222 30 18.

Ansökan skall vara inskickad senast den 8 mars 2022 kl. 12.00.
Prisutdelning med efterföljande middag sker på kvällen, sker den 19 maj 2022.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur BA fördelar bidrag till forskning.
Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna.

De eventuella ansökningar som sållas bort får efter beslut enbart ett sammanfattande betyg och ett standardiserat yttrande. Övriga ansökningar får ett individuellt yttrande som återspeglar beredningsgruppens diskussion och samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna görs med hjälp av fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning.

Projektets vetenskapliga kvalitet har störst betydelse vid bedömningen av projektet, därefter nytänkande och originalitet, därefter den sökandes kompetens.

Beskriv hur Din kompetens har utvecklats sedan Du fick BA- priset

Projektets vetenskapliga kvalitet

En bedömning av kvaliteteten på projektets frågeställning och metodik inklusive potential för framtida forskning.

Vägledande frågor:

 • Hur hög är den vetenskapliga kvaliteten i relation till forskningsfronten på området?
 • Är projektets frågeställning och metodik väl beskriven och väl underbyggd?
 • Hur betydelsefullt är det potentiella resultatet för forskningsområdet och framtida forskning?
 • Är potentiella problem och alternativa strategier identifierade och presenterade?

Nytänkande och originalitet

En bedömning av hur väl nya teorier, begrepp, metoder och frågeställningar tillämpas och utvecklas.

Vägledande frågor:

 • Har projektet potential att på ett väsentligt sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet?
 • Innehåller projektet nya sätt att närma sig vetenskapliga frågeställningar?
 • I vilken utsträckning används befintliga teorier och metoder på ett nyskapande och kreativt sätt? 
 • I vilken grad stärker den sökandes tidigare erfarenhet och vetenskapliga kompetens projektet?

Genomförbarhet

En bedömning av det föreslagna projektets genomförbarhet.

Vägledande frågor:

 • Finns adekvata resurser att tillgå för projektets frågeställning, inklusive handledning och eventuell utrustning?
 • Är projektets utformning och val av tillvägagångssätt adekvat för projektets genomförande och förväntade resultat?
 • Är tidsplan och planering realistisk och lämplig i förhållande till projektets omfång?
 • Är eventuella etiska frågor kring projektets genomförande adresserade på ett adekvat sätt?

Sammanfattande betyg

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattande betyg på en femgradig betygsskala som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Riktlinjer, utbetalning och redovisning med mera

Bundy Academy kan ompröva och ändra sitt beslut om forskningsstöd samt dra in beviljade medel vid ex. upprepade brott mot dessa anvisningar eller andra villkor som gäller för forskningsstödet.

Vid fall av oriktig, vilseledande information i ansökan, vetenskaplig oredlighet brott mot lag, förordning föreskrift eller etiska tillstånd etc. kan BA styrelse besluta att sökande är olämplig som mottagare av medel, kan BA ompröva och ändra sitt beslut om ytterligare medel

Överklagande

BA är en enskild organisation. Beslut av BAs styrelse kan inte överklagas.

Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel förvaltas av Lunds universitets Sektion för Ekonomi och Finans (SE&F). Vid överföring från Lunds universitets SE&F skall för alla endera en aktivitet på kostnadsstället (på ex professorns konto) eller ett nytt konto öppnas med ansvarig sökandes namn. Detta för att underlätta den årliga uppföljningen av kontot.

För fleråriga beviljade anslag och belopp som skall utbetalas måste en ÅRSRAPPORT och en ny rekvisition skickas in till BAs styrelse senast den 15 april varje år. Efter att årsrapporten har skickats in och blivit godkänd sker utbetalningen av nästa års medel senast den 1 juni innevarande år.

Dispositionstid

För det stora BA-priset gäller 3 år och ytterligare ett 1 år. Pengar som inte utnyttjats under 4 år återgår utan föregående avisering till BA’s konto på Lunds universitet SE&F.

När ett projekt har avslutats skall en slutredovisning ske vilket görs i en slutlig årsrapport. Om oförbrukade medel finns vid dispositionstidens utgång skall de återbetalas till BA’s konto Lunds universitet SE&F.

Årsrapport

Den 15 april varje år skall en elektronisk årsrapport skickas till Ella Berg, Ella [dot] Berg [at] med [dot] lu [dot] se (). Avsaknad av eller för sent inkommen rapport leder till att pengarna kan innehållas. Denna skall innehålla info. om hur projektet har utvecklats (1/2 sida), ekonomisk info på kontot samt inte minst en publikationslista över vad som har publicerats och har relevans för projektet. Här skall även framgå vilken publikation som mottagaren anser vara det mest betydelsefulla arbetet under det gångna året. Publikationen skall ge alla namn på författarna., titel, tidskriftens namn, volym och sidor samt impact factor.

Angivande av ekonomiskt stöd från Bundy Academy

Vid publicering eller annan presentation av forskningsresultat skall det framgå att stöd har erhållits från Bundy Academy, Lunds universitet.