Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I den här texten får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Corona-pandemin har inneburit stora förändringar i samhället. Sverige har infört rekommendationer om restriktioner för att begränsa pandemin och belastningen på sjukvården. Det är oklart hur dessa rekommendationer påverkar hälsan i ett perspektiv som innefattar hälsofaktorer utanför den ohälsa som corona-viruset orsakar, såsom fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga.

Vi avser därför att kartlägga och belysa hur personer i Sverige upplever sin livssituation, fysiska aktivitet, samt fysiska och mentala hälsa i samband med restriktionerna på grund av  covid-19.

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Studien innebär att man fyller i en digital enkät, som innehåller frågor om fysisk aktivitet, självskattad hälsa och självskattad arbetsförmåga samt fysisk och mental hälsa under pandemin och om man upplever att detta på något sätt förändrats av pandemin. Det tar ungefär 20 minuter att fylla i enkäten och den fylls i anonymt. Om du anger att du har varit smittad eller sjuk i covid-19 eller tror att du varit det, eller om du har någon kronisk sjukdom, tillfrågas du om att delta i en intervju. Denna är frivillig och du kan fylla i enkäten utan att delta i intervjun. Intervjun kommer att ske digitalt.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att delta i studien innebär ingen risk för dig och du kan när som helst avbryta den digitala enkäten eller avbryta intervju om du deltar i en sådan. Om du skulle uppleva någon form av obehag av att delta i studien, finns det möjlighet att prata med en stödperson. Maila i så fall till Maria Nilsson Ovesson på mail: maria [dot] nilsson_ovesson [at] med [dot] lu [dot] se.

Vad händer med mina uppgifter?

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
All information lagras digitalt hos Lunds universitet, i en säker databas som endast forskarna i projektet har tillgång till. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  All information lagras enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och dataskyddslagen 2018:218.

Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare Eva Ekvall Hansson, Health Science Centre, Box 157, 221 00 Lund, tel 046-2221986. Dataskyddsombud nås på e-post dataskyddsombud [at] lu [dot] se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Eftersom enkäten fylles i anonymt, finns det ingen möjlighet att ta del av dina individuella data. Resultatet av studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår för att delta i studien och ingen särskild försäkring för deltagare i studien finns, eftersom deltagandet sker digitalt.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se högerkolumnen).

Länk till enkäten

Här hittar du enkäten: https://rcweb.med.lu.se/surveys/?s=KTYLPACNK3

 

Sidansvarig:

Kontakt

Ansvarig för studien är Eva Ekvall Hansson, Docent i fysioterapi vid Lunds universitet
eva [dot] ekvall-hansson [at] med [dot] lu [dot] se