Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För att bli antagen krävs

Till utbildning på forskarnivå får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt nedan.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande:

1) har grundläggande och särskild behörighet
 2) bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Fakultetsstyrelsen får till utbildning på forskarnivå endast anta sökande som anställs som doktorand. Fakultetsstyrelsen får dock anta sökande som har någon annan form av finansiering om fakultetsstyrelsen bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras under åtta år.

Mer information om finansiering (fakultetens interna webbplats)

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsstyrelsen får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har något av följande:
•minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå

Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. Om vidimerat godkänt prov inte kan styrkas skall antingen ett TOEFL-test eller ett IELTS-test genomföras. Maxpoäng på TOEFL-testet är 660 poäng och kravet för tillträde till utbildning på forskarnivå vid medicinska fakulteten i Lund är minst 550 poäng på det pappersbaserade testet, minst 213 poäng i det datorbaserade testet och minst 79 poäng i det Internet-baserade testet. För IELTS-test krävs att ”Academic Module” genomförs med minst 6.5 som resultat och inget delmoment under 5,0. (För test hänvisas till Folkuniversitetet)

I övrigt gäller behörighetsregler enligt den allmänna studieplanen.

Tidigare behörighetsbestämmelser