Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till utbildning på forskarnivå

Den som antas till utbildning på forskarnivå måste ha handledning och studiefinansiering för hela utbildningen klarlagd redan i samband med antagningen så att det blir möjligt att avsluta utbildningen efter fyra års heltidsstudier eller åtta års halvtidsstudier. Majoriteten av heltidsdoktorander vid Medicinska fakulteten får en anställning som doktorand. För att bli antagen som doktorand måste man först och främst uppfylla de allmänna och särskilda behörighetskraven. Vidare finns också en antagningsordning som styr processen om antagning.

Utlysning av doktorandprojekt

Samtliga heltidsplatser inom utbildningen på forskarnivå ledigkungörs och ansökan till platserna ska ske i öppen konkurrens. Antagning till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten sker löpande under året. Den handledare som har en ledig doktorandplats skriver först en projektplan för det tilltänkta doktorandprojektet. Projektet ska sedan godkännas av Forskarutbildningsnämnden som gör en bedömning av finansiering, handledning och genomförbarhet. Efter denna bedömning annonseras doktorandprojektet på Lunds universitets hemsida.

Urvalsprocess

Utlysta doktorandprojekt ligger ute på hemsidan i minst tre veckor. Efter ansökningstidens utgång granskar handledaren inkomna ansökningar och väljer ut en lämplig kandidat vilket motiveras skriftligen. Förslaget till kandidat skickas sedan till institutionen som gör en behörighetsbedömning av den tilltänkta doktoranden och tillstyrker förslaget.

Antagning

Efter att handledaren gjort urvalet och institutionen tillstyrkt förslaget tas det formella beslutet om antagning av Forskarutbildningsnämnden och antagningen registreras i LADOK av forskarutbildningssekretariatet.

Annan finansiering

Annan arbetsgivare

Antagningsordningen ger möjlighet att anta doktorander som har "annan studiefinansiering".

Vid fakulteten kan man bli antagen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än Lunds universitet. I praktiken innebär detta ofta att en läkare eller sjuksköterska som har en anställning inom sjukvården bedriver sin forskarutbildning på deltid parallellt med sitt arbete. Anställningen inom sjukvården garanterar finansieringen av utbildningen och man anställs inte som doktorand men blir antagen till utbildningen.

Vid antagning av doktorander med anställning hos en annan arbetsgivare ska handledaren kunna uppvisa finansiering på minst 100 000 kr för att täcka resurser som dator etc.

Det finns inget krav på att dessa doktorandplatser utlyses men den tilltänkta doktoranden måste ha en handledare och ett projekt som prövas på samma sätt som för doktorander med doktorandanställning.

I de flesta fall antas doktorander med anställning inom sjukvården till forskarutbildning på deltid. Enligt högskoleförordningen får endast en sökande som har någon annan form av studiefinansieringom antas om bedömningen görs att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta innebär att forskarutbildningsstudierna måste bedrivas på minst 50% för deltidsdoktorander. 

Externa stipendier

Doktorander kan antas med externa stipendier som studiefinansiering. Det externa stipendiet ska uppnå samma summa som en doktorandlön efter skatt. Om det externa stipendier ej når upp till denna nivå, ska ett tilläggsstipendium inrättas. Kontakta personalsamordnare vid institutionen för närmare detaljer.

Enligt Högskoleförordningen ska doktorander med externt stipendium anställas när det återstår tre år av utbildningen. Det finns undantag till denna regel, som också är reglerade i Högskoleförordningen.

Det finns en arbetsordning för granskning av utländska stipendier för en individuell bedömning om stipendiet möter de krav som finns.

Forskarutbildningsnämnden tillåter t.ex inte att stipendiegivare har krav på återbetalning eller straffavgifter ifall doktoranden inte uppnår examensmålen. I samband med antagning ska detta intygas av stipendiegivaren. Blankett finns här:

Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från annan person eller egen förmögenhet. Vid annan studiefinansiering ska finansieringens omfattning motsvara minst ingångslönen efter skatt för en anställd doktorand.