Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Djurförsök

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar.

Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik. Så långt som det är möjligt används inte djurförsök.

Men det finns forskningsstudier där djurförsöken ger oss kunskaper som ännu inte går att uppnå på annat vis. Kunskaperna kan ge bättre diagnos och behandling av många sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes, Parkinson, stroke och lungsjukdomar.

Alla djurförsök prövas etiskt

Djurförsök är strikt reglerade och lyder under svenska lagar samt EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga.

För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av den aktuella forskningsstudien. Forskningen genomförs enligt ett protokoll som granskats och godkänts av den regionala djurförsöksetiska nämnden i Malmö/Lund.

Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal. Den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.

Mer information om etiskt godkännande av djurförsök finns på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats, etiskt godkännande av djurförsök

Noggrann kontroll av djuren

Ansvarig myndighet för regler och frågor kring djurförsök är Jordbruksverket. Att försöken genomförs enligt gällande bestämmelser övervakas av en av Jordbruksverket utsedd och godkänd föreståndare vid Lunds universitet samt genom återkommande inspektioner av Länsstyrelsen.

Alla djur som används i vetenskapliga försök vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet är destinationsuppfödda. Det innebär att de är uppfödda endast för att användas i vetenskapliga försök. Försök på vildfångade eller ”upphittade” djur förekommer inte.

Utformningen av djurens miljö är noggrant reglerad i frågor om utrymme, foder och hygien och där ingår även att de ska få stimulans. Om minsta oklarhet råder om hur djuren mår bedöms de av veterinär.

All personal utbildas

Alla personer som utför djurförsök vid Lunds universitet - forskare, studenter och djurvårdare - ska enligt lag ha genomgått utbildning i försöksdjurskunskap. I utbildningen ingår bland annat gällande lagstiftning, etik, djurhållning, utformning av försök och alternativa metoder samt praktisk och teoretisk kunskap om de moment som är aktuella i det försök som avses.

Går resultaten att använda?

Det hävdas ibland att resultat från försök på djur inte kan appliceras på människor eftersom djur och människor skulle reagera olika på till exempel mediciner. 

I princip alla läkemedel är i någon utvecklingsfas testade på djur i större eller mindre omfattning. Många av dagens medicinska behandlingar och diagnostikmetoder hade inte funnits utan forskning som gjorts med djurförsök. 

Information om utveckling av läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Vilka försöksdjur används vid Medicinska fakulteten?

Möss och råttor är de djurarter som används allra mest inom den medicinska forskningen vid Lunds universitet. Andra djur, som zebrafiskar, kaniner, grisar, illrar, och grodor används i begränsad omfattning.

Läs mer om vilka djur, hur många och varför de används i forskningen

Vad kostar Medicinska fakultetens djurförsöksverksamhet?

Kostnaderna för att driva fakultetens djurhus samt inköp av djur var 85 miljoner kronor under 2017. Det kan jämföras med fakultetens totala kostnader för forskning som var 2 034 miljoner kronor under 2017.

Djurförsök är dyra att genomföra vilket i sig innebär att forskare inte gör fler djurförsök än nödvändigt. Dessutom säger lagen att om syftet med studien kan uppnås med någon annan, alternativ metod så ska den alternativa metoden användas.

Låga kostnader för djurförsöksverksamhet har i sig inget egenvärde eftersom bra djurhållning kostar pengar. Medicinska fakulteten är angelägen om att uppfylla alla lagkrav vilket innebär utbildad och kompetent personal som sköter om djuren och utför försöken, bra miljö och god hälsostatus för djuren, samt fullgod utrustning - och allt detta kostar.

Alternativa metoder

Det är för alla önskvärt att minimera både antalet djur och enskilda djurs lidande och idag finns det många andra metoder som kan användas. Djurförsök är dessutom dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra.

Läs mer om alternativa metoder och exempel från Medicinska fakultetens forskning 

Mer information

En webbplats om djurförsök - ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet:

Djurförsök.info

Fakultetens djurhus

 

Möss i bur i fakultetens djurhus. Foto.
Möss i bur i fakultetens djurhus.

 

En råtta i fakultetens djurhus. Foto.
En råtta i fakultetens djurhus. Möss och råttor är de djurarter som används allra mest inom den medicinska forskningen vid Lunds universitet.

 

Burar med möss i fakultetens djurhus. Foto.
Burar med möss i fakultetens djurhus.